Concursuri

Regulamentul oficial al campaniei promoționale “Câștigă un fotoliu Acapulco”

1.1. Organizatorul campaniei “Câștigă un fotoliu Acapulco” este RETRO BOUTIQUE S.R.L., cu sediul în Str. Erou Iancu Nicolae nr. 152, vila 8, Voluntari, Ilfov, CUI:  RO29242959, No. ORC: J23/2732/2011, tel: 031.228.51.40, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza Notificării nr. 21536.

1.2 Campania “Câștigă un fotoliu Acapulco” , denumită în cele ce urmeaza Campania, se va derula în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei, denumit în continuare „Regulament”.

Perioada în care se desfăşoară Campania este descrisă la Secţiunea 3 ca Durata Campaniei.

1.3.Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin punerea la dispoziţie în mod gratuit oricărei persoane în cadrul website-ului www.retroboutique.ro .

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiţionale ce conţin aceste modificări. Orice modificări ulterioare vor fi disponibile în cadrul website-ului www.retroboutique.ro.

1.5. Campania se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 – Republicată – privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţa cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară in cadrul website-ului www.retroboutique.ro,  în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfăşura în perioada 02 – 31 martie 2019 (numită în continuare „Durata Campaniei”).

3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada şi sistemul de funcţionare al Campaniei pe parcursul derulării acesteia, conform prevederilor de la Secţiunea 1 de mai sus. Orice modificare va fi făcută publică în cadrul  website-ului www.retroboutique.ro.

SECŢIUNEA 4. PREMIILE

4.1. În cadrul prezentei Campanii se va acorda un premiu in valoare de 1.749 lei (omieșaptesutepatruzecișinouă lei) (TVA inclus), sub unui fotoliu Acapulco.

 4.2. Câștigatorul premiului acordat în cadrul acestei Campanii trebuie să comunice Organizatorului codul numeric personal, precum și seria și numărul BI/CI în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute de Codul Fiscal respectiv de completare a Declarației 205 – Declarația informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursa, deoarece premiul acordat în cadrul prezentei Campanii depășește pragul valoric de 600 lei.

În ziua intrării efective în posesia premiului, câștigătorul trebuie să semneze un proces verbal de predare primire a premiului. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu Premiul acordat în cadrul Campaniei, revine în exclusivitate câştigătorului.

4.3. În cazul refuzului câştigătorului de a beneficia de premiu (de exemplu respectivul câştigător refuză premiul expres şi neechivoc sau manifestă o atitudine similară sau în cazul imposibilităţii validării conform prezentului Regulament, premiul neatribuit se va acorda rezervei extrase. În cazul refuzului rezervei de a beneficia de premiu (de exemplu, respectiva rezerva refuză premiul expres şi neechivoc sau manifestă o atitudine similară) si/sau nu poate fi validata, premiul va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

SECŢIUNEA 5. CONDIŢII ŞI MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

5.1. Pentru a participa la Campania organizată în cadrul website-ului www.retroboutique.ro, orice persoană fizică care dorește să participe trebuie să se înscrie în lista de abonați la newsletter ai Retro Boutique, prin intermediul formularelor de abonare disponibile în site.

Campania se desfășoară în perioada 2-31 martie 2019; la finalul campaniei se va centraliza numărul persoanelor înscrise în campanie și, în urma extragerii, va fi desemnat un singur câștigător și o rezervă.

Imaginile folosite de către Organizator în cadrul materialelor de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

SECŢIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE

6.1. Participanți. La această Campanie poate participa orice persoană fizică cu vârsta minima de 18 ani, împliniți până la data începerii Campaniei, cu capacitate deplină de exercițiu, care are domiciliul sau reşedinţa în România și care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament (şi, denumiti in prezentul Participanti) La Campanie nu au dreptul să participe angajaţi ai Organizatorului.

 6.2. Prin înscrierea și participarea la Campanie, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și utilizate de acestea atât în scopul desfășurării campaniei și a publicării numelui câștigătorului Campaniei, cât și în scopuri promoționale.

6.3. Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a cere restituirea premiului astfel câştigat şi de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

6.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul să elimine din Campanie înscrierile oricărui participant care s-a dovedit că a fraudat sau a încercat fraudarea campaniei, procedând la demersuri legale pentru sancţionarea acestora conform legilor în vigoare.

6.5. Prin înscrierea la Campanie se consideră că participanţii au cunoscut şi acceptă integral, expres şi neechivoc prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 7. MODALITĂŢILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR si VALIDARE A CASTIGATORULUI

7.1. Tragerea la sorți va fi efectuata în data de 5 aprilie 2019. Câștigătorul va fi anuntat in aceeasi zi, in cadrul paginii de facebook a Organizatorului – www.facebook.com/Retro.Boutique.RO/ . Câștigătorul va fi contactat pe adresa de email folosita pentru inscrierea in Campanie, pentru a i se oferi detalii privind revendicarea premiului castigat.

7.2. Câștigătorul se va extrage la sediul Organizatorului. Câștigătorul va fi generat aleatoriu, printr-un mecanism informatic automat, folosind aplicatia web: www.random.org.

7.3. Fiecarui Participant i se va atribui un număr în ordinea înscrierii în cadrul listei de e-mail Retro Boutique destinate abonaților la Campanie. Astfel, pentru persoanele înscrise se întocmește o listă de e-mail specială, alocându-se fiecărui Participant câte un număr unic de la 1 până la ultima persoana inscrisa in listă.

7.4. Din această listă se vor extrage 2 numere, unul pentru câștigator si unul pentru rezervă. Având în vedere faptul că datele de înscriere în campanie sunt și rămân numai la dispoziția Organizatorului, Organizatorul va pune la dispoziția participanților la extragere datele de contact ale persoanelor cărora le corespund numerele respective pentru identificare.

7.5. Anterior oferirii premiului  Organizatorul vor solicita câștigatorului informatii cu privire la identificarea acestuia în scopul verificarii respectarii tuturor conditiilor de participare și o copie a actului de identitate, ce se va păstra în evidența Organizatorului. Nu se acceptă revendicarea premiului de către altcineva decât de către persoana care a parcurs pașii de participare la Campanie conform prezentului Regulament.

7.6. În cazul în care câştigătorul refuză premiul oferit în cadrul acestei campanii sau nu respectă termenii impuşi de prezentul Regulament, Organizatorul este îndreptățit să apeleze la rezervă, conform Regulamentului.

7.7. Câştigătorul va fi validat doar dacă respectă toate prevederile prezentului Regulament. Pentru revendicarea premiului, Participantul/Castigatorul este obligat sa pună la dispoziția Organizatorului un număr de telefon și adresă de e-mail valide.

7.8. Toate cheltuielile privind punerea la dispoziţie a premiului vor fi suportate de către Organizator, cu respectarea condiţiilor prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE

8.1. Organizatoriul îşi rezervă dreptul de a invalida orice participare i se pare suspectă în conformitate cu prevederile prezentului regulament, fără a informa participantul de acest lucru.

SECŢIUNEA 9. DATE PERSONALE

9.1 Având în vedere faptul că Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016 (GDPR) a intrat în vigoare incepând cu 25 mai 2018, prin participarea și înscrierea la Campanie, conform prezentului regulament, este necesar ca participanții să pună la dispoziția Organizatorului, în desfășurarea concursului, date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, e-mail, o copie a actului de identitate – divulgată numai de către câștigator în vederea revendicării și acordării premiului, astfel cum sunt solicitate de către Organizator conform prezentului Regulament.

9.2. Participanții declară că au cunoștința despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal și sunt de acord cu aceasta prelucrare atât în scopul executării prezentului Regulament și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, inclusiv din domeniul fiscal, în conformitate cu prevederile GDPR, cât și pentru scopuri de marketing.

9.3. Prelucrarea datelor furnizate de Participanții se va face în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile GDPR, legislația privind măsurile de punere în aplicare a GDPR și cea conexă, precum și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.

9.4. În interes legitim, Organizatoriul va păstra lista cu participanții înscrisi pe website-ul propriu, pe o perioadă de 3 ani, în vederea soluționării eventualelor reclamații/plângeri ulterioare Campaniei. În baza obligațiilor legale, Organizatorul va păstra datele personale și o copie a cartii de identitate a câștigătorului pe o perioada de 10 ani.

9.5. În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, participanții la concurs beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în relația cu participanții sau i-ar putea afecta în mod similar într-o măsură semnificativă. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la:

– RETRO BOUTIQUE S.R.L, str. Erou Iancu Nicolae nr. 152, vila 8, Voluntari, Ilfov sau la adresa de email: contact@retroboutique.ro.

SECŢIUNEA 10. FORŢĂ MAJORĂ

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa acestuia şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

10.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care Organizatorul invocă forţa majoră, acesta este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

11.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant in cadrul website-ului www.retroboutique.ro .

RETRO BOUTIQUE S.R.L.

You Might Also Like

4 Comments

 • Reply Sorinel Imireanu 12/03/2019 at 13:19

  îmi place retroboutique

 • Reply Sandu Ionel 25/03/2019 at 17:38

  imi plac aceste tendinte spre nou, confort si relaxare

 • Reply madalina susnescu 27/03/2019 at 12:48

  Confortabil

 • Reply Mariana Robu 28/03/2019 at 10:41

  imi plac ideile si produsele Retroboutique

 • Leave a Reply

  *